Scratch编程入门


2019-08-15 10:10:41  阅读 : 97336


                                                                                            第1课    喵喵初体验

                                                                                                          阅读材料一:好好搭搭Scratch中文离线版的使用

                                                                                             第2课    喵喵背古诗

                                                                                                          阅读材料二:“好好搭搭”网站中的作品管理

                                                                                             第3课    喵喵游西湖

                                                                                             第4课    喵喵学做操

                                                                                             第5课    喵喵学英语

                                                                                                          阅读材料三:使用PowerPoint制作中文文字角色

                                                                                             第6课    喵喵演奏会

                                                                                             第7课    喵喵大抽奖

                                                                                                          阅读材料四:Scratch中的指令类型

                                                                                             第8课    喵喵运动会

                                                                                             第9课    喵喵学画画

                                                                                                          阅读材料五:Scratch中的三种程序结构

                                                                                             第10课    喵喵出题目


参与编写人员

                                                                                                          主     编 :蒋先华、祝良友

                                                                                                          副 主 编 :方顾、郤云江

                                                                                                          编写人员:周娇蓉、唐幸忠、林泉灵、孙俊梅、周婧祎、张越英、郑少颖


2016.10 ∙ 中国 ∙ 杭州